Muutoksia työttömyysturvalakiin 31.12. 2018.

Työtön työnhakija voi opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Työttömyysturvalain muutokset tulivat voimaan 31.12.2018 ja ne koskevat vain tämän jälkeen alkavia opintoja.  

Työttömyysetuudella voi opiskella puoli vuotta, jos

 • on vähintään 25-vuotias
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa
 • opinnot edistävät työllistymistä
 • TE-toimisto antaa myönteisen työvoimapoliittisen lausunnon
 • suoritat aiemmin keskeytyneitä opintoja loppuun, keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi

Lyhytkestoisten opintojen aikana työnhakijalla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Opinnot eivät ole hyväksyttävä syy kieltäytyä työpaikasta. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta.

Jos opintosi kestää yli kuusi kuukautta, sinun kannattaa tutustua omaehtoisen opiskelun mahdollisuuteen

Toimi näin:
Ilmoita kaikista opinnoista etukäteen TE-toimistoon, joka tekee niistä tarvittaessa selvityksen. TE-toimisto antaa opinnoista aina työvoimapoliittisen lausunnon.

Ota yhteyttä TE-toimistoon ennen opintojen alkamista yhteydenottopyynnöllä tai soita puhelinpalveluun 0295 025 500. Muutosilmoitus Oma asioinnissa ei riitä.

Oikeus lyhytkestoisiin opintoihin on kertaluontoinen. Oikeus syntyy uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta.

Lyhytkestoisten opintojen tekeminen ajallisesti jaksotettuna voi olla mahdollista, kunhan olet tarpeeksi ajoissa yhteydessä TE-toimistoon asiasta.

TE-toimisto ei tee arviota työnhakijan yksilöllisestä koulutustarpeesta, toisin kuin esimerkiksi omaehtoisissa, työttömyysetuudella tuetuissa opinnoissa.

Lyhytkestoisissa opinnoissa TE-toimisto ei selvitä ovatko opinnot pää- vai sivutoimisia. Pää- ja sivutoimisuuden arvioiminen tehdään tarvittaessa silloin, kun opinnoilla halutaan kerryttää työssäolovelvoitetta tai silloin kun statuksella on väliä esimerkiksi vuorotteluvapaata tai julkisia työvoima- ja yrityspalveluja pohdittaessa. Opintojen kesto pitää kuitenkin aina selvittää, jotta opinnot voidaan todeta lyhytkestoisiksi. Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Aktiivimalli 1.4.2019

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela tai oma työttömyyskassasi seuraa työmarkkinatukea tai perus-/ansiopäivärahaa koskevassa hakemuksessa antamiesi tietojen perusteella sitä, täyttyvätkö aktiivimallin ehdot kohdallasi.

Säilyttääksesi työttömyysetuuden ennallaan työttömänä työnhakijana sinun on tarkastelujakson aikana joko

 • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (Palkan on oltava TES:n mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, niin tarkemmat tiedot vaadittavasta vähimmäispalkasta saat työttömyysetuuden maksajaltasi.)
 • ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa)
 • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä tai tukevassa palvelussa
 • opiskeltava viisi päivää TE-toimiston kanssa sovittuja opintoja, myös sivutoimiset ja lyhytkestoiset opinnot kelpaavat. Muutos on tullut voimaan 31.12.2018 TAI
 • osallistuttava viisi päivää palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Sivutoimiset opinnot alkavat myös kerryttää aktiivisuuden ehtoa. Voit kerryttää opinnoilla aktiivisuutta maksimissaan kuuden kuukauden ajalta, eli käytännössä kahden tarkastelujakson ajalta. Aktiivimallin tarkastelujakso on 65 päivää, joilta saat työttömyysetuutta.

Muita muutoksia, jotka koskevat aktiiviehdon täyttymistä ovat

 • Aktiiviehto täyttyy, jos opiskelet sivutoimisesti vähintään viisi päivää aktiivimallin tarkastelujakson aikana.
 • Aktiiviehto täyttyy, jos opiskelet lyhytkestoisia opintoja vähintään viisi päivää aktiivimallin tarkastelujakson aikana.
 • Jos opiskelet päätoimisesti vähintään viisi päivää, etkä sen ajalta saa työttömyysetuutta, ”nollautuu” aktiivimallin tarkastelujakso. Käytännössä tarkastelujakso alkaa siis alusta tuon viiden päivän opiskelun jälkeen.